Welke maatregelen zijn nodig om de brandveiligheid te vergroten?

De gevolgschade van brand is vaak enorm. Je wilt de risico op brand dan ook zo klein mogelijk maken. En wanneer er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan beperken. In dit artikel gaan we het hebben over brandveiligheid. Wat houdt brandveiligheid in? En hoe vergroot je de brandveiligheid van panden?

Wat houdt brandveiligheid in?

Brandveiligheid omvat alle maatregelen die worden genomen om branden te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Het gaat hierbij om het voorkomen van branden door preventieve maatregelen te nemen, zoals het installeren van rookmelders, het hebben van vluchtwegen, het controleren van elektrische installaties en het veilig opslaan van brandbare materialen.

Daarnaast omvat brandveiligheid ook het beperken van de gevolgen van branden. Bijvoorbeeld het plaatsen van brandblussers, sprinklersystemen en het hebben van een goed georganiseerde BHV. Ook is het belangrijk dat er voldoende vluchtwegen zijn en dat die vrij zijn van obstakels.

Brandveiligheid is erg belangrijk om de veiligheid van personen en gebouwen te waarborgen. Daarom moeten er periodiek controles uitgevoerd worden om te zorgen dat de brandveiligheid op peil blijft.

Welke maatregelen zijn nodig om de brandveiligheid te vergroten?

Hoe vergroot je de bouwkundige brandveiligheid van gebouwen?

Er zijn verschillende bouwkundige aspecten die de brandveiligheid van een gebouw kunnen vergroten. Hierdoor een aantal maatregelen die genomen kunnen worden:

  • Brandwerende materialen: het gebruik van brandwerende materialen kan de verspreiding van vuur en rook beperken en ervoor zorgen dat een brand zich minder snel verspreidt. Denk hierbij aan brandwerend glas, brandwerende deuren en brandwerende isolatie.
  • Brand- en rookscheidingen: het plaatsen van scheidingen – zoals wanden, vloeren en plafonds – tussen verschillende ruimtes zorgt ervoor dat brand en rook zich minder snel verspreiden.
  • Doorvoeringen brandwerend maken: om leidingen, kabels en kanalen door het pand te leggen, worden in de wanden sparingen gemaakt. Echter, bij sparingen groter dan 25 mm wordt de functie van de brand- en rookscheidingen teniet gedaan. Om toch aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen, dienen de doorvoeringen brandwerend gedicht te worden.
  • Brandkleppen en brandmanchetten plaatsen: brandkleppen worden onzichtbaar geplaatst in ventilatiekanalen. Wanneer er brand uitbreekt, sluit de brandklep voor de temperatuur. Brandmanchetten zijn ontworpen om de verspreiding van rook- en vuurontwikkeling van het ene compartiment naar het andere te voorkomen waar PVC en andere kunststofleidingen door muren en vloeren gelegd zijn. Zodra de brandmanchet wordt blootgesteld aan brand, expandeert het zeer snel en sluit het compartimenten af.
  • Vluchtroutes: het is belangrijk dat er voldoende vluchtroutes zijn. Ze moeten goed bereikbaar zijn en vrij zijn van obstakels. Ook is het essentieel dat de vluchtroutes goed aangegeven zijn.
  • Brandmeldinstallaties: het installeren van een brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat een brand snel wordt opgemerkt en dat er snel actie ondernomen kan worden. Zorg ervoor dat de installatie periodiek wordt onderhouden en getest.
  • Blusmiddelen: het plaatsen van blusmiddelen, zoals brandblussers en sprinklers, zorgt ervoor dat een beginnende brand snel kan worden geblust.

Advies inwinnen om de brandveiligheid te vergroten

Het is belangrijk om bij het vergroten van brandveiligheid rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Totaal Aanpak Brandveiligheid kan je hierbij helpen alsook met het uitvoerende deel om de brandveiligheid in jouw pand te vergroten. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.